• program monitoringu instalacji
 • inwentaryzacje instalacji i parametrów emisji
 • monitoring środowiska: pomiary emisji pyłów i gazów, pomiary sprawności urządzeń oczyszczających, pomiary imisji odorów i zanieczyszczeń bakteriologicznych, badania zanieczyszczenia wód i ścieków, badania zanieczyszczenia gleb i gruntów
 • pomiary hałasu przemysłowego i drogowego(Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1474)
 • badanie morfologii i charakterystyki odpadów
 • usługowe naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
 • inne nietypowe analizy i ekspertyzy związane z ochroną środowiska
 • ocena oddziaływania istniejących obiektów
 • wykonywanie raportów początkowych i końcowych o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko pobory gleby i ziemi oraz wód podziemnych

Działalność

 

Pracownicy zakładu dysponują praktyczną wiedzą i doświadczeniem dla przygotowania dokumentów wynikających z prawa ochrony środowiska oraz uczestniczenia w procedurach uzyskiwania pozwoleń na prowadzenie działalności na etapie przygotowania inwestycji oraz modernizacji i eksploatacji instalacji.

Możemy wykonać kompleksowe opracowania dla instalacji stwarzających poważne zagrożenie oraz małych firm o niewielkim wpływie na stan środowiska.

Zajmujemy się także wykonywaniem opracowań cząstkowych dotyczących jednej dziedziny: zanieczyszczenia powietrza, ścieków, hałasu, odpadów i promieniowania elektromagnetycznego.

 

Podejmujemy się kompleksowej obsługi podmiotów w zakresie ochrony środowiska.

 

Zawieramy umowy długookresowe dotyczące stałego doradztwa - outsourcing w zakresie zgodności z wymaganiami prawnymi oraz prowadzeniem w imieniu Przedsiębiorcy bieżących spraw - kompleksowa obsługa zakładu w zakresie ochrony środowiska.

W szczególności wykonujemy następujące opracowania:

 • wniosek o pozwolenie na wprowadzanie substancji i pyłu do powietrza
 • wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów, gospodarka odpadami,
 • operat (wodno prawny)
 • raport o oddziaływaniu na środowisko
 • karty informacyjne przedsięwzięć 
 • projekt rekultywacji wysypiska
 • analiza uciążliwości akustycznej: zakładu oraz lotnisk i lądowisk helikopterów
 • przegląd ekologiczny
 • przegląd środowiskowy

 

 Zakład

Sozotechniki