Projektujemy i wykonujemy nierutynowe badania środowiskowe w zakresie emisji do powietrza, zanieczyszczeń w ściekach, zanieczyszczenia gruntu, składu odpadów oraz hałasu.

Celem badań przez nas wykonywanych było:

 • stwierdzenie czy dopuszczalne emisje substancji i pyłu nie są przekraczane,
 • określenie wskaźników emisji substancji,
 • określenie sprawności urządzeń oczyszczających,
 • określenie stanu zanieczyszczenie terenu przed zakupem oraz do projektu rekultywacji gruntu,
 • ocena udziału hałasu z określonego źródła w dowolnym punkcie terenu,
 • pomiary hałasu przemysłowego, komunikacyjnego, maszynowego
 • badania metodą pomiarową i obliczeniową hałasu: przemysłowego, komunikacyjnego (drogowego, kolejowego, tramwajowego) i mocy akustycznych maszyn i instalacji,
 • Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1474 (pobierz)
 • inne

 

Monitoringu emisji przemysłowych u źródła prowadzimy zgodnie z zasadami podanymi w Dokumencie Referencyjnym BAT dla ogólnych zasad monitoringu

 

Możemy zaplanować i wykonać różne nietypowe badania z wykorzystaniem modeli matematycznych rozprzestrzeniania zanieczyszczeń i hałasu jak na przykład:

 • określenie emisji na podstawie badań imisji,
 • udział określonego źródła hałasu poszczególnych punktach przy jednoczesnym udziale innych źródeł.
 • określenie emisji długookresowej i średniej na podstawie pomiarów losowych,
 • określenie średniorocznego poziomu hałasu w rejonie lotnisk i lądowisk.
 

Badania i pomiary. Akredytowane badania hałasu.

07 grudnia 2022

 

 Zakład

Sozotechniki